Free Porn
xbporn
Дома 2018

Архива

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Горги Павлов Лазаров (33)

БИОГРАФИЙА Од Горги Павлов Лазаров од с. Кнежево Околийа Кумановска             Роден сум во 1868 год. во с. Кнежево, околийа Кумановска. Произлегувам од бедна селска фамилийа...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Крстеска Вета Николова (32)

                                              Б И О Г Р А Ф И Ј А Од Крстеска Вета Николова, од гр. Крушево, ул. Киро Фетакот 32, стара на 82...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Панде Којунџиев (31)

                                               ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Хаджи – Колјо Иванов Гјурков (30)

                                               ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од МАТЕ П.БОШКОСКИ, од Крушево(29)

ПРЕКУ ОПШТИНСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР - КРУШЕВО ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ - ОДБОР ЗА “ИЛИДЕНСКИ" С К О П Ј Е                                 М О Л Б А  ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Ташко Арсов, Дебрца(28)

  Биографија Малко Објаснениа кон молбата ми за Илинденска пензиа, од 9 дек. 1946 до Одборот за Илинденски пензии во Скопје:   Во борбата за ослободуенето на македонскиот...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Иван Д.Чамински, с.Владимирово Беровско(25)

  Б И О Г Р А Ф И Ј А За Иван Д.Чамински, роден 1886 година во с.Владимирово Беровско, од родители Сава Илиева Бакалска, и...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Ѓорѓи Кузманов Нузов жител на Битола(24)

ИЗЈАВА Од Ѓорѓи Кузманов Нузов жител на Битола ул. Оптичарска 20, родом од с. Смилево                   Кратка биографија за дејноста ми во револуционите времена до востанието 1903...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од МИХАИЛ Христов Макашовскироден(23)

БИОГРАФИЈА Од мене другарот МИХАИЛ Христов Макашовски роден 1884 година во град Ресен Ресенска Околија. Потекнувам од сиромашна работничка фамилија, по заниманје сум работник (бербир)...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од Сута Бочварова од град Титов Велес (20)

              Б И О Г Р А Ф И Ј А                  ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од Илинка Божинова Гојдароска (19)

  Преку Околискиjот народен одбор Претседателство Кичево До Одборот за доделуванје на Илинден.пенз. При Призидијумот на НАРСНРМ                                       гр. СКОПЈЕ. Молба:             ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од РИСТЕ КОЛЕВ СТАМБОЛДЖИЈОВСКИ (18)

  МОЈАТА БИОГРАФИЈА Јас, РИСТЕ КОЛЕВ СТАМБОЛДЖИЈОВСКИ, роден сум на 7 јануари 1886 год. во историческото село Смилево- Демирхисарско. Син сум на Коле Стамболджијовски, кој минуваше...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од Пашка Костова Бојаџиоска-Лапе, гр. Крушево (16)

     Б И О Г Р А Ф И Ј А Се викам Пашка Костова Бојаџиоска-Лапе, родена сум през 1874 год. во гр. Крушево...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : од НИКОЛА ЗДРАВЕСКИ – ВИНЦЕ од гр. КРУШОВО (15)

БИОГРАФИЈА од НИКОЛА ЗДРАВЕСКИ - ВИНЦЕ од гр. КРУШОВО, ул. Томе Никлев бр. 45               Роден сум во 1866 година во гр. Крушово од родители: мајка...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Ангел КОРОБАР (14)

                                           КРАТКА БИОГРАФИЈА Роден сум во 1885 година во град Велес од стара патриотска фамилија, која зела живо учество во борба со фанариотите, а подоцна...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од КАТАРИНА ХРИСТОВА ЏИДРОВА (13)

      ДО ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА                                  ...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Коста Т. Ичков од с. Серменин, околија Гевгелиска (12)

   БИОГРАФИЈА Од Коста Т. Ичков   Роден сум во с. Серменин, околија Гевгелиска 1882 год. од сиромашна земјоделска фамилија. Основна школа не успеав да завршам поради...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Флора Костова Лештарева од гр. Охрид (11)

  Биографија на Флора Костова Лештарева од гр. Охрид улица Христо Узунов бр. 11 во врска со дејноста и во македонското движение 1893-1903 година.   Како дете од...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Јошевски Ј.Мицко од село Жван (10)

Биографија             Од Јошевски Ј.Мицко од село Жван опш. Демирхисарска окол. Битолска. Роден сум на ден 15.Х.1884 год. во село Жван Битолско. Произлегувам од...

ИЗДВОЕНА ВЕСТ

ШТОТУКУ ОБЈАВЕНО

Анкети