Неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарница

70

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (06.12.2019 – 12.12.2019).