Чувам стари лица

Чувам стари лица од понеделник до петок. Телефон  071/369-049

Работа

Преноќиште во Центар бара лице за работа. Пожелно познавање на странски јазик. Телефон 077/889-985

Тобако има потреба од продавачка

Тобако има потреба од продавачка. Телефон 077/828-810

Се бара инж. архитект

Македонско-Хрватски клуб во Радишани  заради реконструкција, адаптација и реновирање на постоечките објекти бара инжиниер АРХИТЕКТ.  Телефон 075/228-040

Барам жена за одржување на домаќинство

Барам жена за одржување на домаќинство од понеделник до петок. Телефон 070/25-49-59

Реновирање на станови, куќи, комплет занаетчиски работи

Сервис Скопје- Реновирање на станови, куќи, комплет занаетчиски работи. Телефон 070/824-272

Барам сечач за орев

ОРЕВ – за кастрење, висок, една страна, во Лисиче. Барам СЕЧАЧ! Телефон 02/2435-281

Водоинсталатер

Водоинсталатер реновира купатила, одвор, довод, излација, плочки, санитарија. Телефон 070/824-272

Барам жена за одржување

Пензионер во постари години бара жена за одржување на домаќинство. Телефон  075/443-345