Претплата

Месечна претплата 390 ден. / Годишна 4.680
Печати: Печатница Серафимовски ДОО – Скопје

Даночен број:
МК 4030004503393
Депонент
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
Девизна сметка:
0270100200217-52482
S.W.I.F.T. KOBSMK2X

Весникот Вечер е член на Асоцијацијата на печатени медиуми на РМ