Претплата

Месечна претплата 520ден. / Годишна 6.240ден.
Печати: Печатница Серафимовски ДОО – Скопје

Даночен број:
МК 4030004503393
Депонент
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
Денарска сметка:
300000001860302
Девизна сметка:
0270100200217-52482
S.W.I.F.T. KOBSMK2X

Весникот Вечер е член на Асоцијацијата на печатени медиуми на РМ