Сеmинарски, дипломски, магистерски, часови по сметководство, статистика, математика, бизнис, економски предмети од др економски науки.

3

Сеmинарски, дипломски, магистерски, часови по сметководство, статистика, математика, бизнис, економски предмети од др економски науки. Телефон 070/743-758