Ревизија бара запирање на исплатата на средства за надомест на трошоците за финансирање на учесниците во изборната кампања

18

Државниот завод за ревизија поднесе Предлог до Државната изборна комисија за запирање на исплатата на средства кои се исплаќаат од Буџетот на Република Северна Македонија за надомест на трошоците за финансирање на изборната кампања за учесниците во  кампањата за Локални избори 2021 година. Предлогот се однесува на учесниците кои до ДЗР немаат доставено Извештај во законски пропишаниот рок или не го доставиле со пропишана содржина, со образец за примените донации на трансакциската сметка предвидени со член 84-б став 2 од Изборниот законик.

-Предлогот е поднесен согласно член 177-а став 6 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20 и 74/21 и 215/21), соопшти ДЗР.

Државниот завод за ревизија, со цел навремено и транспарентно информирање на сите учесници во изборната кампања, во однос на обврските кои произлегуваат од одредбите на Изборниот законик и Ревидираниот роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на избори за членови на Советите на Општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници на Општините и градоначалник на Градот Скопје 2021 година, донесен од Државната изборна комисија, информираше и укажа на законски пропишаните обврски предвидени за секој од учесниците во изборната кампања за локалните избори 2021 година.

-Имајќи предвид дека согласно член 76-д од Изборниот законик, Државната изборна комисија ги исплаќа трошоците за објавеното платено политичко рекламирање врз основа на доставена фактура од страна на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) во рок од 30 дена од објавување на конечните резултати, Државниот завод за ревизија укажува на потребата сите
учесници во Изборната кампања за локалните избори 2021 година кои до сега не ги поднеле извештаите а биле должни, истото да го сторат во најкус можен рок, се вели во соопштението од ДЗР.

Извештаите можат да се достават до архивата на ДЗР или по електронски пат, испратени од електронската пошта на учесникот во изборната кампања со која е регистриран во Централниот регистар на Република Северна Македонија.