Поведена постапка за делови од Законот за средно образование кои се однесуваат на користење бесплатен јавен превоз

73

Уставниот суд поведе постапка за делови од Законот за средното образование кои се однесуваат на користење бесплатен јавен превоз.

 -Судот постапувајќи по иницијативата на Лука Павиќевиќ од Скопје, одлучи да се поведе постапка за оценување на уставноста на членот 41-а став 1 во делот „јавно” од Законот за средното образование.

Исто така, по сопствена иницијатива, судот одлучи да се поведе постапка и за оценување на уставноста на став 3 во делот „јавното“ од истиот член, информираат од Уставен суд.

Причината за постоење основано сомнение во уставноста на овие делови од одредбите од Законот за средното образование, според судот, е поради тоа што со нив се повредува уставниот принцип на еднаквост, на начин што се воспоставува различен третман за учениците во јавните, во однос на учениците во приватните средни училишта при користењето на бесплатен превоз до училиштето, односно се предвидува ова право да го користат само редовните ученици во јавните средни училишта.

Судот на последната седница одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста на член 41-а став 2 од Законот за средното образование.