Неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарница

81

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (15.11.2019 – 21.11.2019).