Неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарница

70

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарница УСЈЕ

Во прилог е прегледот на емисии од последниве осум дена (10.10.2019 – 17.10.2019).