Награда „Новите!“ за „Можеше да биде и реми“ од Гето Руди

66