Идентификувани недостатоците во македонскиот стартап екосистем

13
Mans hand drawing Startup concept on white notebook

Ниската ефективност на услугите кои компаниите го добиваат од организациите за поддршка на стартапи, јазот во потребите на компаниите и услугите кои организациите ги нудат, недостигот на заедничка развојна рамка и недоволната соработка меѓу чинителите во екосистемот.

Ова се главните проблеми кои беа идентификувани во истражувањето на состојбата на стартап екосистемот во Македонија, спроведено од Стартап Македонија, со поддршка од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, а чии резултати беа презентирани денеска на прес-конференција.

За целите на истражувањето од јануари до април 2018 година беа интервјуирани 65 стартап компании и 20 организации за поддршка на стартапи (инкубатори, акцелератори, тренинг центри), како главните чинители во стартап екосистемот.

– Како што мапирањето на екосистемот покажа и покрај големиот потенцијал на стартапите во Македонија, овдешното опкружување не е најадекватно за нивниот раст. Фрагментираниот екосистем прави услови во кои што компаниите имаат тешкотии кон пристапот до финансии, додека пак инвестициските фондови тешко успеваат да ги идентификуваат стартапите кои стигнале до доволна фаза на развој. После ова мапирање, евидентна е потребата од адекватни услуги во поглед на менаџирање, продажба и пристап до финансии. Но и покрај сите недостатоци, постоењето на можности за подобрување на екосистемот е доволна мотивација за понатамошна работа на сите засегнати актери, вклучувајќи го и Проектот, изјави Мирјана Македонска, директорот на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.

За илустрација на јазот меѓу побарувачката и понудата на услуги, истражувањето покажа дека додека 75 отсто од стартап компаниите имаат недостиг од знаења во областа на продажба, само 35 отсто од организациите нудат ваков вид на поддршка.

Осумдесет проценти од организациите нудат менторски услуги, што пак го бараат само 11 отсто од стартап компаниите. Во однос на спремноста за инвестиции, организациите за поддршка ги оценуваат стартап компаниите 2,25 од 5, што означува ниска спремност која е дополнително поддржано од податокот дека 66 отсто од организациите го идентификуваат финасирањето како главен предизвик за раст на нивниот бизнис.

Педесет отсто од стартап компаниите сметаат дека нема доволно соработка во рамки на екосистемот, додека пак 80 отсто од организациите на поддршка нудат услуги за ,,вмрежување и соработка”.

Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем има за цел да ја зајакне конкурентноста на микро, малите и средните претпријатија (ММСП) во Македонија преку подобрување на деловните услуги, финансирањето и пазарните врски со цел потикнување на пораст на продуктивноста и вработувањата во ММСП.

Со цел подобрување на системските услови за работа на бизнисите, Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем соработува со организации од стартап сферата во идентификување и подобрување на недостатоците присутни во македонското деловно опкружување. Ова мапирање преставува првиот чекор од заложбите на Проектот за креирање на стартап екосистем кој овозможува раст на продуктивноста, приходите и работните места во Република Македонија.