Живна флората и фауната во реката Брегалница

169

Само по една година работење на пречистителната станица за отпадни води во Кочани изградена со швајцарска поддршка, забележано е значително подобрување на водната флора и фауна во реката Брегалница.

За време на редовните мониторинг активности, експертите од Македонското еколошко друштво забележаа големи подобрувања на околу 7 километри низводно од пречистителната станица.

– Постои видливо надградување на статусот на популацијата на риба и коњчиња, и водната вегетација е ревитализирана. Вреди да се истакне појавата на популации од одредени видови чувствителни на загадување, како што се жолтоноженото коњче и зелената опашеста змија, која не беше снимена во овој дел на реката во последните неколку години. Снимени се и млади поединци од рибата Danube barbel и Vardar spined loach. Некои од овие видови се од европско значење за заштитата, а некои се сметаат за показатели на статусот на животната средина – информираат од Амбасадата на Швајцарија во нашата земја.